Vattenhaltiga, stabila suspensioner av ett i vatten oloesligt, foer bindande av kalciumjoner kapabesilikat och deras anvaendning vid framstaellning av tvaett- och rengoeringsmedel

Abstract

Claims

Description

Topics

  Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)

  Patent Citations (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle

  NO-Patent Citations (0)

   Title

  Cited By (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle